Леене под високо налягане
„БУЛКОА” ЕООД се утвърди на българския и европейския пазар като компания, предлагаща висококачествено серийно производство на детайли и отливки от алуминиеви и цинкови сплави под високо налягане на конкурентни... Прочети повече
 

Корпоративна социална отговорност

Корпоративната социална отговорност на една компания показва стремежа й към постигане на социални, икономически и екологични практики, които надхвърлят нормативните изисквания и които се реализират в диалог с всички заинтересовани страни.

Тя се изразява както в грижата за работещите, така и в поемането на ангажираност към проблемите, свързани с екологията и общността, в която компанията развива своята дейност.

 

В обществена полза

 

Като социално отговорна компания „Булкоа“ ЕООД се стреми да бъде неразделна част от гражданското общество, като подкрепя разнообразни инициативи. Социалната отговорност към обществото е залегнала в бизнес стратегията на компанията. Част от целите на тази стратегия са повишаване на заетостта сред местното население, подкрепа на значимите и полезни за обществото инициативи, ефективно подпомагане на местните екологични, образователни, медицински, културни, социални и други институции.

Компанията застава зад най-разнообразни социални и обществени каузи, като подкрепата се простира в различни обществени области.

 

Вътрешнокорпоративната политика и човешки фактор

 

Мениджмънтът на „Булкоа“ ЕООД вярва, че ангажиментите на една социално отговорна компания започват на първо място от вътрешнокорпоративните отношения.

Именно поради това, компанията си е поставила ясни цели по отношение ефективното управление на човешките ресурси.

Част от тези цели са повишаване удовлетвореността и мотивацията на служителите и създаване на отлична работна среда, осигуряваща безопасни и здравословни условия на труд.

Компанията се грижи за зачитането на човешките права на всеки служител, оценяването на индивидуалните различия, както и за създаването на възможности за развитие и усъвършенстване на всеки служител, независимо от националност, убеждения, религия, произход и възраст.

Социалният ангажимент на „Булкоа“ ЕООД към служителите и стремежът да се превърне в атрактивно място за реализация на младите хора са също част от мисията на компанията.

 

„Булкоа“ ЕООД и екологията

 

„Булкоа“ ЕООД обръща специално внимание на екологията и опазването на околната среда.

Доказателство за социално отговорното поведение на компанията в посока повишаване на енергийната ефективност и зелената икономика е внедрения международния стандарт ISO 50001 – Система за управление на енергията, чиято цел е да се помоге на компаниите да определят системите и процесите, необходими за подобряване на енергийните характеристики, вкл. енергийната ефективност, използването и потреблението на енергията.

Прилагането на този стандарт цели намаляване на емисиите на парникови газове и други свързани въздействия върху околната среда и на енергийните разходи чрез систематично управление на енергията.

Принципите за осигуряване на устойчиво развитие на околната среда, както и за откриване и прилагане на ефективни решения за увеличаване потенциала за опазване на околната среда, са основна част от инвестиционната програма на компанията.

 

„Булкоа“ ЕООД, партньори и доставчици

 

Като социално отговорна компания, „Булкоа“ ЕООД изгражда и поведението си към бизнеспартньори, доставчици и клиенти на основата на честност в отношенията.

Компанията спазва поетите ангажименти, не допуска неетично поведение, избягва конфликтите на интереси и се стреми към открити търговски и финансови взаимоотношения.

www.bulcoa.bg © 2024 All rights reserved