Новини

 

СТАРТИРА ПРОЕКТ BG16RFOP002-3.001-0574-C01

Повишаване на енергийната ефективност в „БУЛКОА“ ЕООД“

 

 

На 15.11.2017 г. „БУЛКОА“ ЕООД подписа Договор BG16RFOP002-3.001-0574-C01 „Повишаване на енергийната ефективност в „БУЛКОА“ ЕООД“ с цел подобряване на ефективността и намаляване на енергоемкостта” по Оперативна програма „Иновации и конкуренто-способност“ 2014-2020.

Проектът е с продължителност 12 месеца.

 

Чрез прилагането на енергоспестяващите технологии, мерки и системи, заложени за изпълнение в проекта, „БУЛКОА“ ЕООД“ ще постигне устойчиво екологично развитие на компанията и намаляване на негативното въздействие на дейността й върху околната среда.

 

Предвидените инвестиции по проекта са в съответствие с най-новите изисквания за енергийна ефективност и за опазване на околната среда и ще доведат до оптимизиране на работния процес.

 

По-ниският разход на електроенергия ще рефлектира пряко и положително върху околната среда, тъй като ще намали разходите за енергия и вода, и ще доведе до по-ефективното потребление на енергийни ресурси, използвани в производството, както и ще намали вредните емисиите на CO2 и на други локални вредни замърсители.

 

Пакетът от дейности за подобряване на конкурентоспособността на „БУЛКОА“ ЕООД“ покрива всички общи екологични показатели и е екологично предизвикателство за икономически възможности пред компанията.